Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 30 2015

gusta-blu
Reposted frommeem meem viasoadysta soadysta

June 28 2015

gusta-blu
gusta-blu

June 26 2015

gusta-blu
7056 e751 500
gusta-blu
7055 bc2e
Reposted byfrittatensuppe frittatensuppe
gusta-blu
7947 bdaa 500
ganz egal.
gusta-blu
#510
Reposted fromMiauuuKurwa MiauuuKurwa viamatuss matuss
gusta-blu
Dołączam się do klątwy.
Reposted fromKubitsky Kubitsky viaanything anything
gusta-blu
Ciebie to naprawdę śmieszy
Reposted fromjankoza jankoza viapanimruk panimruk
gusta-blu
Reposted fromszabatowa szabatowa

June 25 2015

gusta-blu
0466 6ea1
Reposted fromSaladfinger Saladfinger viasucznik sucznik
gusta-blu
5831 fa05 500
Reposted fromvs vs viasucznik sucznik
gusta-blu
2294 8592
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viahansoolo hansoolo
gusta-blu
2931 f30b
Reposted fromohmylife ohmylife
gusta-blu
2931 f30b
Reposted fromohmylife ohmylife
gusta-blu

June 24 2015

gusta-blu
gusta-blu
1640 677a 500
Reposted fromfungi fungi viatomash tomash
gusta-blu
Dobrze, droga Loto, wszystko załatwię i uczynię, co tylko chcesz, dawaj mi zleceń jak najwięcej. O jedno cię tylko proszę, oto nie zasypuj piaskiem atramentu na karteczkach, jakie mi posyłasz. Dzisiaj przywarłem ustami do twego pisma i teraz zgrzyta mi
piasek w zębach.
— goethe.
Reposted fromrol rol viakitana kitana
gusta-blu
8904 3a14 500
O muj borze xD
Reposted fromrrandom rrandom viaszabatowa szabatowa
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl